Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych i prywatności

 • Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Szablex, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Szablex nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 • Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w punkcie 9 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującemu.

2. Administracja danymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest SZABLEX Piotr Szablewski ul. Marszałka Piłsudskiego 3  05-420 Józefów Nip 5361584479 Regon 016387370 (dalej „Administrator”);

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres poczty elektronicznej (email),
 • Numer telefonu,
 • Adres zamieszkania,
 • Dane fakturowe firmy (nazwa, adres, numer NIP)

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu),
 • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
 • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona ),
 • przekazania danych osobowych do Przelewy24 aby zrealizować płatność online.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • Przelewy 24
 • hostingodawca
 • firma kurierska/spedycja dostarczająca przesyłkę

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej; dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

W przypadku, gdy podane dane osobowe następują w celu zawarcia umowy z Administratorem, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez płatności na rzecz Administratora przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank lub Przelewy 24 na rzecz Administratora.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku lub Przelewy 24 w celu weryfikacji przez Bank lub Przelewy 24 należytego wykonania umów zawartych z Administratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Bankiem lub Przelewy 24.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują określone uprawnienia:

 • użytkownik ma prawo do informacji, jakie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne niepoprawne (lub w inny sposób niepoprawne) użytkownik ma prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach użytkownik może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których użytkownik informował lub kiedy użytkownik  cofnie zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
 • Administrator przetwarza dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania  użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosi o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 • jeśli użytkownik uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania, może także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy RODO;

W razie pytań, wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email do inspektora baz danych w firmie Szablex:

Na adres sklep@szablex.pl