Regulamin

1. Pojęcia

 • Sprzedawca – SZABLEX Piotr Szablewski ul. Marszałka Piłsudskiego 3  05-420 Józefów Nip 5361584479 Regon 016387370
 • Sklep –Sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.szablex.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 • Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Towar – produkt, dostępny w sprzedaży w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady zawarcia umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 • Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 • Ceny obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Informacje o produktach

 • Opony sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi.
 • Za opony pełnowartościowe uważa się zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 “Ogumienie  nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
 • Informacja wskazana w danym punkcie  Regulaminu nie dotyczy opon, w których data produkcji jest wyraźnie opisana w karcie Towaru.
 • Sprzedawca zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

4. Zamówienie

 • Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
 1. za pośrednictwem Sklepu internetowego
 2. przez telefon pod numerem: 22 789 16 98
 3. pocztą elektroniczną e-mail: sklep@szablex.pl.
 • Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.

5. Płatność

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za zamówione Towary:
  1. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej za pobraniem. Transakcje za pobraniem o wartości przekraczającej 5000zł ustalane są indywidualnie (mogą wymagać wpłacenia zaliczki), w zależności od limitów kwoty pobrania firmy dostarczającej przesyłkę;
  2. przelew bankowy na konto Sprzedawcy na podstawie faktury pro-forma;
  3. płatności Online za pośrednictwem firmy płatniczej Przelewy24
 • Termin płatności:
  • w przypadku płatności gotówką za pobraniem – w dniu dostarczenia przesyłki;
  • w przypadku zapłaty przelewem bankowym – w terminie zapłaty widocznym na fakturze pro-forma
  • w przypadku płatności online do 48 godzin od daty złożenia zamówienia.

6. Wysyłka

 • Koszt dostawy zamówionego produktu ponosi sprzedający.
 • Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
 • Odbierając dostarczony przez kuriera Towar Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki zalecamy sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Szablex. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Szablex.

7. Odstąpienie od umowy (“zwrot” Towaru)

 • Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Jeśli Sprzedający stwierdzi, że Towar nosi ślady użytkowania (np. opony były montowane na felgę) Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy.
 • Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt.
 • Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z produktem.
 • Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Reklamacja

 • Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szablex.pl
 • Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy w protokole reklamacyjnym, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Gdyby to nie było możliwe, Sprzedający poinformuje w tym okresie Klienta będącego Konsumentem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

9. Gwarancja

 • Każdy sprzedawany Produkt objęty jest gwarancją lub rękojmią producenta lub dystrybutora.
 • Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Szablex nie jest producentem sprzedawanych produktów. Odpowiedzialność z tytułu wad sprzedanego towaru ponosi producent.
 • Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych: uszkodzeniem mechanicznym (przebiciem, przecięciem), nieprawidłową eksploatacją, nieprawidłowym montażem, złym stanem technicznym pojazdu, nieprawidłowym przechowywaniem.
 • W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem osoba fizyczną, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Szablex z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

10. Ochrona danych osobowych i prywatności

 • Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Szablex, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Szablex nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 • Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w punkcie 9 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującemu.

11.Administracja danymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest SZABLEX Piotr Szablewski ul. Marszałka Piłsudskiego 3  05-420 Józefów Nip 5361584479 Regon 016387370 (dalej „Administrator”);

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres poczty elektronicznej (email),
 • Numer telefonu,
 • Adres zamieszkania,
 • Dane fakturowe firmy (nazwa, adres, numer NIP)

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu),
 • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
 • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona ),
 • przekazania danych osobowych do Przelewy24 aby zrealizować płatność online.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • Przelewy 24
 • hostingodawca
 • firma kurierska/spedycja dostarczająca przesyłkę

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej; dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

W przypadku, gdy podane dane osobowe następują w celu zawarcia umowy z Administratorem, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez płatności na rzecz Administratora przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank lub Przelewy 24 na rzecz Administratora.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku lub Przelewy 24 w celu weryfikacji przez Bank lub Przelewy 24 należytego wykonania umów zawartych z Administratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Bankiem lub Przelewy 24.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują określone uprawnienia:

 • użytkownik ma prawo do informacji, jakie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne niepoprawne (lub w inny sposób niepoprawne) użytkownik ma prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach użytkownik może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których użytkownik informował lub kiedy użytkownik  cofnie zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
 • Administrator przetwarza dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania  użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosi o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 • jeśli użytkownik uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania, może także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy RODO;

W razie pytań, wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email do inspektora baz danych w firmie Szablex:

Na adres sklep@szablex.pl

12. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.